BURYATIA.ORG    САЙТ БУРЯТСКОГО НАРОДА  Закрыть
Логотип buryatia.org
Обратная связь    Правила сайта    Размещение рекламы


Журнал пользователя
Все журналы | Создать аккаунт
Зарегистрированные пользователи автоматически могут создать свой собственный журнал и опубликовать в них комментарии.

Амраг ганса Гармаадеэ...
от: MOBU
Последнее обновление: 04.04.2009 21:51


Нэгэ hэрюухэн хабарай vдэшэ hахалта шара Дамбын хvбvvн тvхvрёон Бадма hэмээхэн гэртэhээ гараад, хvхэ "more" хара vнгэтэ "feudor" зажигаалхын бузар зохидхон галhаа аhаагаад, баруун зvvн тээшээ нэгэ ямарбдаа хулгайшанай маягтайханаар харахад гээд, хоёр, хара ажалда ябажа сула hаари болошоhон, гарнуудаа, эжынгээ Бадма хvбvvндээ тvрэhэн vдэртэнь бэлэг бариhан, "levi's" джинсынгэй хармаанууд руунь хээд Рабоочо гудамжаараа баруун тээшээ яралтайханаар гэшхэлбэ.
Мvн88 vдэрт88 тvхvрёон Бадма поликлиника орожо шуhаа анализта тушаахадань Содномой Гармаханда (медсестра) резиин бээлэй угаланхай дулаахандаа хургануудаараа шуhынь долёоборhоонь дуhал дуhалаар бажуугаад шэл гуурhаараа hороод абажа байгаад: "Бадмаа, ши мvн88дэр орой тээшээ намда ерээрэй. Нэгэ муухай hонин юумэ харуулхаб шамдаа" - гэжэ бузззар нюусаар шэхэндэнь шэбэнээ hэн. "Яахаа hанаа гээштаа Гармаадеэ?" - гэhэн асуудал Бадмын бодол hанаагынь бvхы vдэр зобоогоо... хара багаhаа Гармаадеэда эльгэ нимгэтэй тvхvрёон Бадма номгон hvvдэртэ адлихан амраг гансаяа дахажа ябагша бэлэй. Сэрэгэй албанда ябахадаа бэшэг бэшэдэг хаягуудынь гансал Эжы ба Гармаадеэн "медучилище"-ын хамтын байра. Амраг ганса Гармахандынгаа холо гэгшын заха Захаамин руу шошоолог Зоригто хадамда ошоходонь хурим дээрэнь тvхvрёон Бадма саб сагаан самсаа vмдэнхэй хайратайдаа юумэ, агуу ехэ гунигта абтанхай: "Шиигтэй з88лэн газарhаа-а-а-а! Шэнэхэн сэсэг ургаhандал! Шимнии намдаа сэбэрхэ-э-э-эн!!! Бишнии шамдаа дуратайб!!!" - гэжэ уйдхартайханаардаа татажа hуугша hэн. hогтуу... Теэд нvхэдынь Бадмын гуниг ойлгожо, хажуудань ерэжэ мvрh88н тэбэреэд: "Бадмаа, иигээд наhаншни vнгэр88гvйлдээ. Ехээр бv муудыштаа! Манай багаар сула hvни байхагvй, наран мандаха!" - гээд тулгажа дэмжэжэ байhаниинь Бадмада тон шухала байгша hэн.
Тэрэ гэhэн хойно ямаршье ондоо басагад Бадмын эльгын нимгэрvvлжэ шадаагvй. Иигээдлэ гансаарханаа Холбоолжондоо vнсынг88 650 хони хаража байгаа hэлдаа. Хаа яа хойшоо, Хэжэнгээ, гаража архи уугаа юм аабдаа... ))) Эндэ тэндэ гэргэдvvдээршье баhа hии-hаа гэдэг hаабдаа... Харин амраг ганса Гармаадеэгаа мартажа шадахагvй. Байд гээд Гармаадеэн сагаахан шарайниинь нюдэндэнь харагдаад, улаахан зvрхэниинь тvргэхэнээр сохёод, сэдьхэлниинь мушхараад, амяа абажа ядаад сагаан азарга Артаан дээрээ мордожо уужамхан тала руугаа hалхинhаа хурдаар одороод ябажа vгэдэг бэлэй...
Хэдын жэлэй hvvлээр Зоригтой hуужа ядаад, Гармаханда Эжы Баабайдаа нютагаа бусажа ерээ. Паспорт соогоо hалаа гэhэн тамгатай, сvvмхэ соогоо "hалаhан тухай гэршэлгэ"-тэй, сэдьхэлээр дvvрэн гунигтай, нюдэнд88 унтаршанхай галтай, ажабайдалдаа нилээн сохигдоhон шэнжэтэй тvхvрёон Бадмын амраг ганса Гармаадеэ 3 наhатайхан Долгор басагантаяа Малановай сагаан "Istana" маршруткаhаа тvрэл Тоонто Хэжэнгэдээ буугаа бэлэй.
Тэрэ гэhээр тvхvрёон Бадма хэрэгтэ хэрэггvй сагта, долоо хоногой 4 удаа поликлиника ошожо шуhаа анализта тушаадаг ажалтай болоо hэн. Сагаан азарга Артаан гайхадаг hэн. Хонёо харахаа мэдэккуй, оодороод хойшоо, Хэжэнгэ руу, гvйлдэжэ ерээд 20-оод минута шуhаа тушаагаад, h88рг88 Холбоолжон руугаа оодороод гvйлдэшэхэ... ))) Бадмын талаан, Доодо Худанай hахалта Дандар Абгын хvбvvн "дембель", Витьхоон сэрэгэй албаяа дvvргэжэ нютагаа бусаад, Бадма Ахайдаа туhалжа гvvртэ дээрэнь байжа хониин харалсадаг болобо. Бадмамнай хаа яа Хэжэнгэдэ хонохо, Эжытэеэ hуугаад hайхан ногоон сайгаа "Буряад Орон" дамжуулга хаража байжа уугаад, эгээл гоё саб сагаан самсаа, шэб шэнэ "levi's" джинсэеэ vмд88д ажалдаа, шуhаа тушаахаа ошохо... )))

Юундэ Гармаадеэдаа сэдьхэлээ нээдэггvй байгаа юм бэ гэжэ намhаа асууха болоо hаатнай - минии харюу: "Мэдэнэгvй! Би хаанаhаа мэдэхэ юмби? Хvнэй hанаа бодол таажа шадаха шэди хvшэн намда vгы ха юм". )))

Зай...
Хабарай hэрюухэн vдэшэ... Шэнын hара... Гэрэлтэй... Рабоочо гудамжаар тvхvрёон Бадма тамхяа татанхай юумэ баруулжаа гэшхэлжэ ябана. Амраг ганса Гармаадеэдаа...Комментарии

Комментарий к: bairab
(Разместил 06.04.2009 04:04)

Яар 650 толгой гууртэ хонитой ямар баян Бадма гээшэб... ))) Нээрээ тиимэ хунууд худоогуурнай байдаг юм гу? Ямар гоеор буряадаараа бэшэнэ гээшэбши! Уншахада урматай, хэлэншни баян, уран, хунгэн.... плз... шошоолог гэжэ юум бэ?


Комментарий к: Японка
(Разместил 06.04.2009 10:48)

Шошоолог гэжэ Захааминай хонгоодорнуудай уг.


Комментарий к: bairab
(Разместил 07.04.2009 06:09)

Ойлгостой...)))))


Комментарий к: shama_nka
(Разместил 07.04.2009 12:32)

странные судьбы бывают у людей.


Комментарий к: Gaya
(Разместил 02.06.2009 16:03)

Булад)))


Авторизация
Зарегистрировано:
Всего: 19826

Сейчас на сайте:
01: longsword

День в истории
В этот день было:


Календарь
Событий нет

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Опции

ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
Сегодня
В этом месяце
За год

Счетчики

Рейтинг@Mail.ru
Яндекс цитирования